Tijdlijn

Process

Het ministerie van Economische Zaken heeft, na overleg met gemeente, provincie, waterschap en SodM en advies van deskundigen, zoals TNO en RVO, een Opsporingsvergunning verleend. Een opsporingsvergunning geeft toestemming om binnen een bepaald gebied te zoeken naar een geothermiebron. Zie ook afbeelding van het opsporingsgebied Pijnacker-Nootdorp 6a wat bij de opsporingsvergunning hoort.

Er heeft onderzoek plaats gevonden naar de ondergrond. Dit zijn geologische studies, geen boringen. Met dit onderzoek worden de potentie en mogelijkheden van aardwarmte nauwkeurig in kaart gebracht. Met gemeente, maar bijvoorbeeld ook met de provincie, het ministerie en het Waterschap zijn deze resultaten besproken.

Er is een MER- aanmeldnotitie ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Deze aanmeldnotitie wordt gekeken of het project geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben. Het besluit m.e.r.-beoordeling is afgegeven, wat inhoudt dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.

Het bestemmingsplan van de gemeente Delft is onherroepelijk vastgesteld voor de geothermie locatie op de Rotterdamseweg. Belanghebbenden, waaronder omwonenden, konden een zienswijze indienen. Dit plan maakt het voor de TU mogelijk om de productielocatie in te richten.  U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op de website Ruimtelijkeplannen.nl.

Voor de bovengrondse aspecten, zoals de uitvoering van de twee geothermie boringen en de realisatie van de productiefaciliteiten, is een omgevingsvergunning nodig. Hierover beslist het ministerie van Economische Zaken, die het Staatstoezicht op de Mijnen, gemeente, provincie en waterschap om advies vraagt. Belanghebbenden, waaronder omwonenden, konden een zienswijze indienen. De omgevingsvergunning is op dit moment verleend door het ministerie van Economische Zaken.

Op de gekozen locatie bouwt het consortium de aardwarmte installatie. Eerst worden de boringen uitgevoerd. Pas daarna weten we of de warmte ook daadwerkelijk winbaar is. Voor meer informatie over de boring en planning hieromheen verwijzen we je naar de planning weergegeven bovenaan deze pagina.

Om de aardwarmte te winnen, zijn er nog meer verschillende vergunningen nodig. Dat betreft onder andere een winningsvergunning en winningsplan. Hierover beslist het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie vraagt advies aan deskundigen, zoals het Staatstoezicht op de Mijnen, TNO, de Mijnraad, de provincie, de Technische Commissie bodembeweging, gemeentes en waterschappen. Bij het ontwerpbesluit voor een winningsplan kunnen belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, een zienswijze indienen. Na deze fase worden de bovengrondse faciliteiten en installaties geplaatst en aangesloten.

De put koppelen we aan het warmtenet. De aardwarmte verwarmt de gebouwen die aangesloten zijn op het warmtenet. In de eerste fase worden de TU Delft gebouwen en in de tweede fase, in samenwerking met Open Warmte Delft, worden huizen en bedrijven in de wijken Voorhof en Buitenhof verwarmd met duurzame energie, uit eigen bodem.

Voor de huidige stand van zaken verwijzen we je naar de nieuwsberichten pagina. 

Bouw en realisatie

Aardyn verzorgt, in opdracht van Geothermie Delft (GTD), de aanleg van de geothermieputten. Op meerdere locaties in Nederland werkt Aardyn aan vergelijkbare projecten. Veilig, schoon en zorgvuldig werken staat voorop tijdens de boringen, winning en onderzoek.

De bron wordt gerealiseerd aan de Rotterdamseweg, naast de warmtekrachtcentrale, tegenover de Nieuwe Haven.

In mei 2022 zijn we van start gegaan met het bouwrijp maken van de locatie. We boring startte in juni 2023 en deze duurde tot december 2023. 

GTD in realisatie: eerste werkzaamheden

Bouwrijp

GTD in realisatie: paalwerk

Voordat de put kon worden geboord, werd eerst het terrein bouwrijp gemaakt. Er zijn onder andere palen in de grond geplaatst en er was een vloeistofdichte vloer. Daarna werd de ‘conductor’ (een geleider) geplaatst: een extra beschermhuls voor de zoetwaterlagen. Vervolgens zijn de boortoren en de hulpinstallaties opgebouwd. Het boren van twee putten van ongeveer 2,2 km diep duurde ongeveer drie maanden en ging grotendeels 24 uur per dag, zeven dagen per week door. Elke put werd getest en het testwater werd tijdelijk opgevangen in bassins in de buurt. Met het opgepompte water komt opgelost formatiegas mee naar boven, dat wordt afgevangen, opgewaardeerd tot aardgas en in de warmtekrachtcentrale (WKC) toegevoegd aan het gasnet. In de putten zijn speciaal versterkte en deels dubbele buizen ingebracht, die ervoor zorgen dat het hete formatiewater veilig wordt opgepompt en weer terug de diepe ondergrond wordt ingebracht.

 

 

2024 © Knijnenburg Producties